مقررات ملي ساختمان

- اصول و قواعد فني كه رعايت آن در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري ساختمانها ضروري است

ماده۴ آئين‌نامه ماده۳۳ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اشعار مي‌دارد «مقررات ملّي ساختمان به عنوان تنها مرجع فني و اصل حاكم در تشخيص صحت طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري ساختمانها اعم از مسكوني، اداري، تجاري و عمومي ونظاير آن است» مشخص شده است و حوزه شمول آنرا در سراسر كشور الزامي نموده است

قرارداد تضامنی مشارکت در ساخت

قرارداد هایی که در آن سازنده بیشتر از یک نفر میباشند ویا در املاک تجمیعی که یکی ویا هردو ملک دارای چند مالک باشد قرارداد باید بصورت تضامنی انجام گردد یعنی هریک از آنها به تنهایی در قبال عدم ایفای تعهدات توافق شده نسبت به طرفها ی دیگر مسئول میباشد.

مثال:

پهنه مختلط (M)

پهنه مختلط، قسمت‌هایی از محدوده شهر است، که از رشد خزنده فضا هاي کار و فعاليت در بافت ‌های مسکوني پديد آمده و در طرح جامع جديد شهر سامان يافته و استعداد استقرار فعالیت ‌هاي چند منظوره کار، فعاليت، سکونت و غيره را دارند.

پهنه مختلط علاوه بر برخي گستره‌ ها، عمدتاً در حاشيه محورها شکل گرفته و ناشي از استقرار پراکنده عناصر خدماتي و تجاري (اعم از واحدها و دفاتر تجاري و اداري) در بافت‌ های مسکوني است.

آشنایی با انواع تخلفات ساخت و ساز غیرمجاز

تعریف تخلف ساختمانی:
تخلف ساختمانی به معنی نقض قوانین و ضوابط شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث ساختمان است و ابهام در قوانین و مقررات ناظر بر ساخت و ساز از جمله علل تخلف ساختمانی است و مبنا و مستند رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده قانونی و حریم مصوب شهرها ماده صد قانون شهرداریها و تبصره های یازده گانه آن در خارج از حریم مصوب شهرها کمیسیون بند 3 تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداریها که منبعد به اختصار کمیسیون ماده 99 نامیده میشود، میباشد.
تعاريف :
الف. مشخصات:

پيشروي مجاز و سطح اشغال چيست؟

ميزان پيشروي مجاز در خصوص اشکال منظم و شمالي جنوبي به ميزان 60 % طول و از سمت شمال ملک و در املاک دو نبش از آکس ملک به سمت معبر ميزان پيشروي تا سقف 70 درصد مجاز مي باشد .

پی سازی (۳)

لغزش زمین :
از احداث ساختمان روی شیبهای ناپایدار و همچنین زمینهای که دارای لغزش کلی می باشند باید خود داری نمود، زیرا جلوگیری از لغزش این نوع زمینها تقریبا غیر ممکن است و این گونه زمینها غالبا با مطالعات زمین شناسی قابل تشخیص می باشند.
چنانچه احداث ساختمان در اینگونه زمینه ضرورت داشته باشد باید تدابیری لازم پیش بینی شود تا حرکات لفزشی زمین موجب بروز خرابی در ساختمان نگردد.
بتن و بتن آرمه
مصالح
سیمان
سیمان پرتلند مورد مصرف در بتن باید مطابق ویژگیهای استانداردهای زیر باشد :
الف – سیمان پرتلند، قسمت دوم تعیین و یژگیها، شماره ۳۸۹ ایران.

مراحل مختلف ساخت یک ساختمان (۳)

گودبرداری :

پهنه سکونت (R)

پهنه سکونت ، محدوده هایی از شهر است که کاربری غالب آن مسکونی بوده و به غیر از قطعات و پلاک های مسکونی ، شامل شبکه معابر و دسترسی ها ، برخی از فعالیت های انتفاعی و غیر انتفاعی و خدمات پشتیبان سکونت است. در این پهنه به منظور تامین امنیت و آرامش ، استقرار طیفی گسترده از فعالیت ها ممنوع و یا مشروط بوده ، و صرفاً استقرار فعالیت های تجاری جزء ، خدمات در مقیاس محله ای و ناحیه ای ، مرتبط با نیازهای اولیه ی ساکنان ، شامل ؛ آموزشی ، بهداشت و درمان ، فرهنگی ، مذهبی ، تفریح و گردشگری ، پارکینگ های عمومی و فضای سبز است.

نماینده مالکین

مالکین می توانند در قرارداد های مشارکت، شخص یا اشخاصی را بعنوان نماینده خود در قرارداد معرفی و سازنده را مکلف به همکاری با او نمایند.

نماینده مالک میتواند عامل هماهنگ کننده و یا عامل نظارتی باشد

عامل هماهنگ کننده

صفحات